สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงรจนา  ไหมทอง
3. เด็กหญิงอณัฐฌา  บุตรงาม
 
1. นางวาสนา  ไหมทอง
2. นางจิรภัทร  เอี่ยมสะอาด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชูศักดิ์  มุมทอง
2. เด็กชายอนุชา  คำโยธา
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อยู่รอย
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงปวีณา  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงเมลิณี  ว่องไว
 
1. นางสาวปราณี   สมฤทธิ์