สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญนอง
2. เด็กชายธารินทร์  วาสุทิน
 
1. นางวาสนา  ไหมทอง
2. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.43 ทองแดง 15 1. เด็กชายชาญชัย  ศาลา
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  อินทรามะ
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข