สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ทนวนรัมย์
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  โพธิ์รัตน์
 
1. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงรจนา  ไหมทอง
3. เด็กหญิงอณัฐฌา  บุตรงาม
 
1. นางวาสนา  ไหมทอง
2. นางจิรภัทร  เอี่ยมสะอาด
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญนอง
2. เด็กชายธารินทร์  วาสุทิน
 
1. นางวาสนา  ไหมทอง
2. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.43 ทองแดง 15 1. เด็กชายชาญชัย  ศาลา
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  อินทรามะ
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชูศักดิ์  มุมทอง
2. เด็กชายอนุชา  คำโยธา
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชัย  ทาระศักดิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  เสนาไพวรรณ์
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อยู่รอย
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวานิสสรา  แกมกล้า
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา   ชีรศิลป์
2. เด็กชายพงษ์เชษฐ์  กองทอง
3. เด็กชายภาคภูมิ  ปรึกเงิน
4. เด็กหญิงรจนา  ใจงาม
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  พวงทอง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศาลา
 
1. นางศิริวิภา  ถึกสกุล
2. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ลักนครราช
2. เด็กชายธีรภัทร  พูดชอบ
3. เด็กชายภาคภูมิ  ปรึกเงิน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  โต๊ะงาม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มาลาทอง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศาลา
 
1. นางศิริวิภา  ถึกสกุล
2. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงปวีณา  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงเมลิณี  ว่องไว
 
1. นางสาวปราณี   สมฤทธิ์
 
12 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เกษม
2. เด็กชายศิริชัย  หล่อแหลม
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สำราญ
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
2. นางสาวปราณี  สมฤทธิ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เกษม
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  พวงทอง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สำราญ
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.333 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัสสร  แกมกล้า
2. เด็กหญิงรจนา  ใจงาม
3. เด็กหญิงสุนิสา  อาจภักดี
 
1. นางสาวปราณี  สมฤทธิ์
2. นางวันทนา  มาลาทอง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญล้อม
2. เด็กหญิงวรรณา  มุมทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พลศิริ
 
1. นางศิริวิภา  ถึกสกุล
2. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร