สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนาธิป  ใจหาญ
2. เด็กชายพนิต  ภิญโญ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยำดี
 
1. นายสมยศ  แก้วหล้า
2. นางกัลยาณี  ผาธรรม