สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สายน้อย
3. เด็กหญิงอนัญญา  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
2. นางสาวประคอง  โพธิ์แก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โชติช่วง
2. เด็กหญิงทิพปภา  สวยรูป
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ดำเนินงาม
4. เด็กหญิงสุธิดา  ชัยทิพย์
5. เด็กหญิงสุรดี  โฉมงาม
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
2. นางสาวยามีล๊ะ  มะลี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนวรรณ  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 1. เด็กชายไตรภพ  ขันทอง
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายสุริเยส  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลวงศ์
2. เด็กชายนราวิชญ์  สวยดี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
2. นายธนา  แสนดี