สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายอนุชา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงอิงลดา  บูรณ์เจริญ
 
1. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
2. นางกิ่งแก้ว  พลคำมาก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิงลดา  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวประคอง  โพธิ์แก้ว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล  พริ้งเพราะ
2. เด็กหญิงอารยา  พริ้งเพราะ
 
1. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
2. นางกิ่งแก้ว  พลคำมาก
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจอมศักดิ์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงจิราพร  พริ้งเพราะ
3. เด็กหญิงปฏิมาวรรณ  ชาวนา
 
1. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
2. นางกิ่งแก้ว  พลคำมาก