สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายอนุชา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงอิงลดา  บูรณ์เจริญ
 
1. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
2. นางกิ่งแก้ว  พลคำมาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สายน้อย
3. เด็กหญิงอนัญญา  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
2. นางสาวประคอง  โพธิ์แก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 6 1. เด็กชายพันกร  ภรรยาทอง
2. เด็กชายสิริชัย  ริ้วทอง
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายพนา  พจนกวิน
2. เด็กชายอนุศักดิ์  ขาวงาม
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โชติช่วง
2. เด็กหญิงทิพปภา  สวยรูป
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ดำเนินงาม
4. เด็กหญิงสุธิดา  ชัยทิพย์
5. เด็กหญิงสุรดี  โฉมงาม
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
2. นางสาวยามีล๊ะ  มะลี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายพรอินทร์  ขาวงาม
2. เด็กชายสมเกียรติ  บูรณ์เจริญ
 
1. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
2. นายบัณฑิต  ชาวนา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนวรรณ  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 1. เด็กชายไตรภพ  ขันทอง
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิงลดา  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวประคอง  โพธิ์แก้ว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล  พริ้งเพราะ
2. เด็กหญิงอารยา  พริ้งเพราะ
 
1. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
2. นางกิ่งแก้ว  พลคำมาก
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจอมศักดิ์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงจิราพร  พริ้งเพราะ
3. เด็กหญิงปฏิมาวรรณ  ชาวนา
 
1. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
2. นางกิ่งแก้ว  พลคำมาก
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายสุริเยส  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลวงศ์
2. เด็กชายนราวิชญ์  สวยดี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
2. นายธนา  แสนดี