สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเพชร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกชกร  ประทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงดวงใจ  จับทอง
3. เด็กชายพงศกร  ชัยยา
 
1. นางพันธุ์ทิพา  ใบบัว
2. นายเอกวิโรจน์  คิดดี
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงปวีณา  แรงทวี
2. เด็กชายรพีภัทร  เกษรนวล
 
1. นางสาวสุภัทรา  บุญงาม
2. นางปิยภรณ์  กุลนะ