สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเมาะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงดวงกมล  ลักขษร
2. เด็กหญิงนิรดา  สังข์ลาย
3. เด็กหญิงปาริชาต  เทียนทอง
 
1. นางใจอารี  แก่นเพชร
2. นางพัทชยา  สันทาลุนัย