สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเมาะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงดวงกมล  ลักขษร
2. เด็กหญิงนิรดา  สังข์ลาย
3. เด็กหญิงปาริชาต  เทียนทอง
 
1. นางใจอารี  แก่นเพชร
2. นางพัทชยา  สันทาลุนัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65.75 ทองแดง 15 1. เด็กชายภัทรชัย  ฉิมงาม
 
1. นางอัมพร  ฉิมงาม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงศศิธร  แสนกล้า
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุภิษะ
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  ฉิมงาม
 
1. นางใจอารี  แก่นเพชร
2. นางพัทชยา  สันทาลุนัย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภราดร  เพื่อนรัมย์
2. เด็กชายสุทิวัส  บรรลุสุข
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาล้ำ
 
1. นางใจอารี  แก่นเพชร
2. นางอัมพร  ฉิมงาม