สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาอ็อง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  เจริญศิริ
 
1. นางสาวนัสนันท์  เหมือนจิต
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรวรรณ  งามเจริญ
2. เด็กชายธนากร  จำปาชน
 
1. นางรุจิรา  ประดับ
2. นางสุภรศรี  ศรีสุรักษ์