สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  โสดาจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โตทอง
 
1. นายเอกชัย  เหมือนชอบ
2. นางชุติมา  แก่นแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรพัฒน์  สุขอร่าม
2. เด็กชายสมพงษ์  โต๊ะงาม
 
1. นายวิสุทธิ์  บุญขาว
2. นายเอกชัย  เหมือนชอบ