สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแตล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉายแสง  สมหวัง
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนภา  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงจันทิมา  เจือจันทร์
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ภูมิสุข
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ทิวาพัฒน์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจือจันทร์
 
1. นางอรอุมา  มณีคำ
2. นายบำรุง  แก้วใส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงปิยพร  ภูมิสุข
3. เด็กหญิงศศิธร  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงสิริยากร  ทิวาพัฒน์
5. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีวิเศษ
 
1. นางอรอุมา  มณีคำ
2. นายบำรุง  แก้วใส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงจันจิรา  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงอรยา  ศรีแก้ว
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกาญจนพร  สุภาอ้วน
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เจือจันทร์
3. เด็กชายอิสรภาพ  เจือจันทร์
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาพร  แสงนวล
2. เด็กหญิงอรจิรา  เหมาะดีหวัง
 
1. นายวรวุฒิ  มณีคำ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายสหภาพ  เจือจันทร์
2. เด็กชายสุวิชัย  โพธิ์ผา
 
1. นายวรวุฒิ  มณีคำ
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงวัชรียา  โพธิสาร
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญลาภ
 
1. นายวรวุฒิ  มณีคำ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายคมชาญ  อัศวภูมิ
2. เด็กชายธนกร  เจือจันทร์
3. เด็กชายยศกร  เงางาม
 
1. นางอุ่นใจ  ศรีแก้ว
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.666 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงพันธิภา  พิมพ์จันทร์
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ปานพรม
 
1. นางอุ่นใจ  ศรีแก้ว
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สมานทอง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์