สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแตล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สติมั่น
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  อาภรณ์ศรี
3. เด็กหญิงสุวิมล  ศรีวิเศษ
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
2. นางนนทลี  ใจสุข
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมหวัง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอิศวรา  เจือจันทร์
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัชสุดา  พรหมอุ่น
2. เด็กหญิงนันทิยา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางนนทลี  ใจสุข
2. นางพิมล  หายทุกข์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายกฤตกร  เหมาะดีหวัง
2. เด็กชายปวริศ  นพรัตน์
3. เด็กชายวรวิทย์  เจียงเพ็ง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายมิกิ  อาเวซซานี
 
1. นางอรอุมา  มณีคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุจิราพร  เจือจันทร์
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ภิญโญพันธ์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เจือจันทร์
3. เด็กชายพัฒน์พงษ์  ศิริจันทา
4. เด็กหญิงวรัศดา  เจือจันทร์
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  วงเวียน
6. เด็กหญิงอภิศญา  จันทร์โท
 
1. นางอุ่นใจ  ศรีแก้ว