สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแตล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปัญญดา  เจือจันทร์
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพิชญานิน  มั่นยืน
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกลิกา  สุขวงศ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เพชรแหน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เจือจันทร์
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
2. นางคำพร  สายใจบุญ