สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแตล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 43.2 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนวัฒน์  เหง่างาม
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุวิชัย  โพธิ์ผา
 
1. นายวรวุฒิ  มณีคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญลาภ
2. เด็กชายก้องชาติ  สมานทอง
3. เด็กชายภูวนัย  พิมพ์จันทร์
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 44.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ศรีวิเศษ
 
1. นายชาลี  ทองแม้น
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เจือจันทร์
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอัครพล  สีทอง
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายเอกรินทร์  สีทอง
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนธร  บุญมีมาก
2. เด็กชายสมเจตน์  เกาะจันทึก
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
2. นายปัจภาณย์  คงดี