สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแตล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 43.2 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนวัฒน์  เหง่างาม
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปัญญดา  เจือจันทร์
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉายแสง  สมหวัง
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพิชญานิน  มั่นยืน
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุวิชัย  โพธิ์ผา
 
1. นายวรวุฒิ  มณีคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญลาภ
2. เด็กชายก้องชาติ  สมานทอง
3. เด็กชายภูวนัย  พิมพ์จันทร์
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สติมั่น
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  อาภรณ์ศรี
3. เด็กหญิงสุวิมล  ศรีวิเศษ
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
2. นางนนทลี  ใจสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนภา  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงจันทิมา  เจือจันทร์
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ภูมิสุข
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ทิวาพัฒน์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจือจันทร์
 
1. นางอรอุมา  มณีคำ
2. นายบำรุง  แก้วใส
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงปิยพร  ภูมิสุข
3. เด็กหญิงศศิธร  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงสิริยากร  ทิวาพัฒน์
5. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีวิเศษ
 
1. นางอรอุมา  มณีคำ
2. นายบำรุง  แก้วใส
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมหวัง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอิศวรา  เจือจันทร์
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัชสุดา  พรหมอุ่น
2. เด็กหญิงนันทิยา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางนนทลี  ใจสุข
2. นางพิมล  หายทุกข์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงจันจิรา  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงอรยา  ศรีแก้ว
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายกฤตกร  เหมาะดีหวัง
2. เด็กชายปวริศ  นพรัตน์
3. เด็กชายวรวิทย์  เจียงเพ็ง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกาญจนพร  สุภาอ้วน
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เจือจันทร์
3. เด็กชายอิสรภาพ  เจือจันทร์
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายมิกิ  อาเวซซานี
 
1. นางอรอุมา  มณีคำ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 44.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ศรีวิเศษ
 
1. นายชาลี  ทองแม้น
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เจือจันทร์
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอัครพล  สีทอง
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุจิราพร  เจือจันทร์
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายเอกรินทร์  สีทอง
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนธร  บุญมีมาก
2. เด็กชายสมเจตน์  เกาะจันทึก
 
1. นางละมัย  จันทร์โท
2. นายปัจภาณย์  คงดี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกลิกา  สุขวงศ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เพชรแหน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เจือจันทร์
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
2. นางคำพร  สายใจบุญ
 
24 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาพร  แสงนวล
2. เด็กหญิงอรจิรา  เหมาะดีหวัง
 
1. นายวรวุฒิ  มณีคำ
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายสหภาพ  เจือจันทร์
2. เด็กชายสุวิชัย  โพธิ์ผา
 
1. นายวรวุฒิ  มณีคำ
 
26 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงวัชรียา  โพธิสาร
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญลาภ
 
1. นายวรวุฒิ  มณีคำ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายคมชาญ  อัศวภูมิ
2. เด็กชายธนกร  เจือจันทร์
3. เด็กชายยศกร  เงางาม
 
1. นางอุ่นใจ  ศรีแก้ว
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ภิญโญพันธ์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เจือจันทร์
3. เด็กชายพัฒน์พงษ์  ศิริจันทา
4. เด็กหญิงวรัศดา  เจือจันทร์
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  วงเวียน
6. เด็กหญิงอภิศญา  จันทร์โท
 
1. นางอุ่นใจ  ศรีแก้ว
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.666 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงพันธิภา  พิมพ์จันทร์
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ปานพรม
 
1. นางอุ่นใจ  ศรีแก้ว
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สมานทอง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์