สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อินทอง
2. เด็กชายพีรวิทย์  บุญดี
3. เด็กชายพีระนันท์  สายกระสุน
4. เด็กชายรัฐพล  แสงเงิน
5. เด็กชายศักด์นรินทร์  ดาทอง
6. เด็กชายอภิชาติ  ได้รอดดี
 
1. นายประศรี  ว่องไว
2. นายวสันต์  จุกหอม
3. นายปรีชา  บุญยืน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมภาค
2. เด็กชายบุณยรักษ์  สายกระสุน
3. เด็กชายวรเชษฐ์   สายกระสุน
4. เด็กชายสุชานนท์  ผิวทวี
5. เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่กวางตุ้ง
6. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  รสหอม
 
1. นายวสันต์  จุกหอม
2. นายประศรี  ว่องไว
3. นายกฤษณพงศ์  สายกระสุน