สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิภากรณ์  อินบริสุทธิ์
 
1. นางประภาศิริ  กับแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เขียวณรงค์
 
1. นายนรินทร์  อุปถัมภ์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทา  พนัดกล้า
2. เด็กหญิงพัราพร   ศิริรจน์
3. เด็กหญิงมณีทรัพย์  ผิวงาม
4. เด็กหญิงรัตติกรณ์  ศรีอนุตร
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พูนประโคน
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไขจันทร์
7. เด็กหญิงสุริษา  โสรเนตร
 
1. นายธีรพงศ์  มีสิทธิ์ดี
2. นางวรวลัญธ์  แสงภักดี
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เสาะสิทธิ์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ฉลาดแพทย์
3. เด็กหญิงปรางค์ขวัญ  หมีวงษ์
4. เด็กหญิงพรพนา  นิยมเหมาะ
5. เด็กหญิงศรีสุดา  วนเกิด
6. เด็กหญิงสลินทิพย์  สกุลทอง
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  นิยมเหมาะ
 
1. นายธีรพงศ์  มีสิทธิ์ดี
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทา  พนัดกล้า
2. เด็กหญิงพัราพร   ศิริรจน์
3. เด็กหญิงมณีทรัพย์  ผิวงาม
4. เด็กหญิงรัตติกรณ์  ศรีอนุตร
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พูนประโคน
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไขจันทร์
7. เด็กหญิงสุริษา  โสรเนตร
 
1. นายธีรพงศ์  มีสิทธิ์ดี
2. นางวรวลัญธ์  แสงภักดี
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เสาะสิทธิ์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ฉลาดแพทย์
3. เด็กหญิงปารมี  ชงโค
4. เด็กหญิงพรพนา  นิยมเหมาะ
5. เด็กหญิงพิมพ์นภา  สายรัตน์
6. เด็กหญิงศรีสุดา  วนเกิด
7. เด็กหญิงสลินทิพย์  สกุลทอง
8. เด็กหญิงสิราวรรณ  นิยมเหมาะ
 
1. นายธีรพงศ์  มีสิทธิ์ดี
2. นางบุษกร  สุภิษะ
3. นางวรวลัญช์  แสงภักดี
4. นางปาณิภา  ผลเกิด
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมควรชัด
2. เด็กหญิงจิราภา  นิยมเหมาะ
3. เด็กหญิงหยกผกา  ทะรารัมย์
 
1. นางบรรจง  แสวงงาม
2. นางประภาศิริ  กับแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  มูลทอง
2. เด็กหญิงภัสสร  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กหญิงแคทรินทร์  ผิวดี
 
1. นางบรรจง  แสวงงาม
2. นางสาวอาภัสรา  วิเชียรรัมย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงรมณีย์  สมงาม
3. เด็กชายอนุสรณ์  แม้นศรี
 
1. นางประภาศิริ  กับแก้ว
2. นายสิทธิพงศ์  กับแก้ว
 
10 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เสาะสิทธิ์
2. เด็กชายเรืองนาม  ชมเชย
 
1. นางประภาศิริ  กับแก้ว
2. นายสิทธิพงศ์  กับแก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิตติยา  เป่งทอง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จารัตน์
 
1. นางประภาศิริ  กับแก้ว
2. นายสิทธิพงศ์  กับแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.666 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลาพร  แยบดี
2. เด็กหญิงวรรวิสา  ซึ่งเกษร
3. เด็กหญิงอินทิรา  ขวัญชัย
 
1. นางวรวลัญธ์  แสงภักดี
2. นางสาวผกาวรรณ  พรมอุก
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานติมา  แก้วแล้ว
2. เด็กหญิงจิราพร  สุรสอน
3. เด็กหญิงอุมาพร  สมควรชัด
 
1. นางวรวลัญธ์  แสงภักดี
2. นางสาวผกาวรรณ  พรมอุก