สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาค สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริสุข
 
1. นางดวงตา  มิตรอนุเคราะห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  ศิริสุข
2. เด็กหญิงรัตนวดี  นันทะรัก
 
1. นายวรวิทย์  จินดาศรี
2. นางสาวสุภา  อินทร์แก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศิริสุข
 
1. นายวรวิทย์  จินดาศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรติญา  ฉัตรศรี
2. เด็กหญิงบุญตา  ศิริสุข
3. เด็กหญิงปรัชญา  โคตรชัย
4. เด็กหญิงพิมพิกา  ศิริสุข
5. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ศิริสุข
 
1. นางสาวรำไพ  บุตรพรม
2. นางศรัญญา   ศิริกุลพานิชย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริสุข
 
1. นางสุธาดา  บุญเศษ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.2 ทอง 13 1. เด็กชายปรเมษฐ์  อุ้มพิมาย
2. เด็กชายปัญญา  จิตหาญ
3. เด็กชายพงศธร  หาญชนะ
4. เด็กหญิงพรชิตา  ศิริสุข
5. เด็กชายพีรภัทร  ศิริสุข
6. เด็กหญิงมณฑิชา   นะวงรัมย์
7. เด็กชายรัชพล  สิริสุข
8. เด็กชายรัชพล  สิริสุข
9. เด็กชายรัฐภูมิ  จำปาบุรี
10. เด็กหญิงรุจิรา  รัตนวงษา
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริสุข
12. เด็กหญิงสุกานดา  แสนดี
13. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่จึง
14. เด็กชายอภิชาติ  สายเพชร
15. เด็กหญิงอรวิสา  ศิริสุข
 
1. นางสาวสุภา  อินทร์แก้ว
2. นางศรัญญา   ศิริกุลพานิชย์
3. นางทัศนีย์  นิลจันทร์
4. นางศิรารัตน์  บุญเหลือ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรสุณีย์  ถะเกิงสุข
2. เด็กชายเกียรติชัย  กลิ่นน้อย
 
1. นายนิโรจน์  ดาศรี
2. นางสุธาดา  บุญเศษ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สิริสุข
2. เด็กชายสุนทร  ศิริสุข
3. เด็กชายอภิชาติ  ศิริสุข
 
1. นายนิโรจน์  ดาศรี
2. นางสุธาดา  บุญเศษ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุดา  ศิริสุข
 
1. นางสาวรำไพ  บุตรพรม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงโสรญา  สิริสุข
 
1. นายอภิชากฤต  อินทหอม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายชีวันธร  วรบุญญา
 
1. นางดวงตา  มิตรอนุเคราะห์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรศิริ  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางดวงตา  มิตรอนุเคราะห์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงพนิดา  โสวพรรณ
 
1. นางสาวรำไพ  บุตรพรม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญา  บัวทอง
2. เด็กชายพีระพัน  ศิริสุข
3. เด็กชายภัทร์ภรากร  ศิริสุข
4. เด็กชายรุ่งโรจน์  บันเทิงใจ
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริสุข
6. เด็กชายศุภกร  เยรัมย์
7. เด็กชายสันติชัย  พวงเกตุ
8. เด็กชายสานิตย์  บุตรเพียร
 
1. นางรุจิรา  ขำชูสงฆ์
2. นายวรวิทย์  จินดาศรี
3. นางดวงตา  มิตรอนุเคราะห์