สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายนวมินทร์  ทองคำ
 
1. นางสาวมณีเนตร  พวงธรรม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรวลัย  มีเจริญ
2. เด็กหญิงเมริษา  หอมยิ่ง
 
1. นางสาวมณีเนตร  พวงธรรม
2. นางรัชฎาพร  นวลงาม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 70.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรกนก  คำภูเขียว
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ