สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระออม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  รินทอง
 
1. นางวัชรี  ทำทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงทองเพชร  บุญเต็ม
 
1. นางบุญเลี้ยง  ภายโต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  สุดาจันทร์
2. เด็กชายสหรัฐ  ผิวแดง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ภายโต
2. นายนิรันดร์  มงคลรักษา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฎา  สมัญญา
 
1. นายแสวง  พิมพ์ปรุ
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาริกา  บุญเผย
2. เด็กชายวัชรพล  บุญเต็ม
 
1. นางบุญเลี้ยง  ภายโต
2. นายแสวง  พิมพ์ปรุ