สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งรูง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  บุญไทย
 
1. นางกัญญพัช  นวลจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงปภัสรา  บุญยงค์
 
1. นางไพเราะ  หุ่นทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤษฎา  อุนานุยา
2. เด็กชายยุทธนา  หาสุข
3. เด็กหญิงเพชรมณี  สีสม
 
1. นางนิรัชรา  อินเสก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อินทร์สะอาด
 
1. นางจุฑามาศ  ชโยภาส