สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวีย์  เสริมสุข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สกุลทอง
3. เด็กหญิงชาลิศา  ชื่นเกตุแก้ว
4. เด็กชายณัฐพงศ์  วิเศษอักษร
5. เด็กชายธีรภัทร  เสริมสุข
6. เด็กชายนันทวัฒน์  บุตรชาติ
7. เด็กชายปริญญา  บุตรชาติ
8. เด็กหญิงปิยธิดา  เหิมฮึก
9. เด็กชายปุณณพัฒน์  แก้วกาญจน์
10. เด็กชายพีรพล  ผาดโผน
11. เด็กหญิงมนชยา  สายแก้ว
12. เด็กหญิงมัณฑนา  พิศโสระ
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สายแก้ว
14. เด็กชายวุฒินันท์  บุตรชาติ
15. เด็กหญิงสายใจ  สุขทอง
16. เด็กหญิงสุภาพร  ใยอิ้ม
17. เด็กชายอชิรวิชณ์  ชูวา
18. เด็กหญิงเมธาวี  ภูมิสุข
19. เด็กหญิงแพรวา  อุนัยบัน
20. เด็กชายไตรจักร  ท่อนทอง
 
1. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
2. นายไพรัช  มีพร้อม
3. นางนภาพร  ยงคง
4. นางวันดี  แก้วกาญจน์
5. นายบัญญัติ  สายยศ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์ธร  เหลี่ยมดี
 
1. นายบัญญัติ  สายยศ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.25 ทอง 4 1. เด็กชายอนุวัช  มาลัยทอง
 
1. นางสุธินี  แหวนแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์ธร  เหลี่ยมดี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ครึ่งมี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  บุตรสาลี
2. เด็กหญิงปนัดดา  พราวแดง
3. นางสาวอทิตยา  จันทึก
 
1. นางนภาพร  ยงคง
2. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเดช  คงสุข
2. เด็กชายสีหชัย  ทองหล่อ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พิศงาม
 
1. นางนภาพร  ยงคง
2. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โชคดี
2. เด็กหญิงภาวิณี  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงอนัญญา  ริ้วแดง
 
1. นางวันดี  แก้วกาญจน์
2. นางวิไลลักษณ์  ศรีพรหม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริตา  ชูวา
2. เด็กหญิงสลิลลา  เกยรัมย์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีงาม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คำดี
2. นางวันดี  แก้วกาญจน์
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยกร  กระแสเทพ
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ช้อนรัมย์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โคระพันธ์
 
1. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
2. นางนภาพร  ยงคง