สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชาติแดง
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  กุลัสนาม
4. เด็กหญิงสุนิสา  โลมจันทร์
5. เด็กหญิงเพชราพร  สุขศิลป์
 
1. นายวิสุทธิ์  ถือดียิ่ง
2. นางจันทนา  เอนูนารี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงอนุสรา  รักษาศิริ
 
1. นางจันทนา  เอนูนารี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 7 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชาติธรรม
2. เด็กชายกฤษฎา  สอนชัย
3. เด็กชายปลื้มปิติ  แม่หมาย
4. เด็กชายภูมิธรรศ  ภูมิสุข
5. เด็กชายยศภูมิ  จันทึก
6. เด็กชายศิรศักดิ์  เรียงเงิน
 
1. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
2. นายเกียรติ  นามนวล
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายธนกร  สงวนดี
 
1. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. นายธนัชชา  เกื้อกิจ
 
1. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายจิณณวัตร  อินทรเทพ
2. เด็กชายสายฟ้า  คำตัน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขทอง
 
1. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
2. นางนภาพร  ยงคง