สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์  รัตนวิวัฒ
2. เด็กชายธราธาร  สายแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  สุขเก่า
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยไทย
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  บุตรชาติ
 
1. นางสาวบุษราภรณ์  บุญอุดม
2. นางอมรกิจ  ประวิง