สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงชณิชา  แกมกล้า
2. เด็กชายสันติภาพ  ผมน้อย
 
1. นางสาวละมุน  จำปาศรี
2. นางชญาดา  ประวาสุข
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผาสุข
 
1. นางสาวละมุน  จำปาศรี