สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายรติพงษ์  จินดาศรี
 
1. นางหทัยรัตน์  กะภูทิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทกุล  จันทร์ภา
2. เด็กหญิงวรรณิสา  คำภูเวียง
 
1. นางศิริพร   เรืองประโคน
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สังข์ลาย
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แนบทางดี
 
1. นางนัจพร   พูนแสง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายถิรวัฒน์    ท่อนทอง
2. เด็กหญิงมุกดา  จันโท
 
1. นายปฐวีกานต์  จันทะชาลี
2. นางสาวพอพันธุ์   ผลเกิด