สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์สีดา
 
1. นางทองสุข  ชุ่มกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  ภาสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิติพร  กาบจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กชายปุณณเมธ  เหลือล้น
2. เด็กหญิงสิราภรณ์  แก้วกาญจน์
 
1. นางบัวเพียร  ถือฉลาด
2. นางสาวฉวีวรรณ  บัววรรณ
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองชัย
2. เด็กชายวีรวิชญ์  ปรากฏชื่อ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  บัววรรณ
2. นางบัวเพียร  ถือฉลาด