สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อินทร์สุข
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  ทรงศรี
 
1. นางบัวเพียร  ถือฉลาด
2. นางทองสุข  ชุ่มกลาง
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 14 1. เด็กชายธนธัส  ต้องกระโทก
2. เด็กหญิงศยามล  มีสติ
 
1. นายทนงศักดิ์  แท่นแก้ว