สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพงษ์  วิบูลย์อรรถ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ทองดี
3. เด็กหญิงอลิสรา  ศรีดาจันทร์
 
1. นางระหันต์  สร้อยนาก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิบูลย์อรรถ
 
1. นางพัชนี  ผมพันธ์
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 81.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุธ  เพียงทอง
 
1. นางพัชนี  ผมพันธ์
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 81.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิชา  เพียงทอง
 
1. นางพัชนี  ผมพันธ์
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรภัทร  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางพัชนี  ผมพันธ์
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 84.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดอกโศก
 
1. นางพัชนี  ผมพันธ์
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90.87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิบูลย์อรรถ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิพัฒน์
3. เด็กชายกรวรรณ  ลี้กุล
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุดเหลา
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรรถมนัส
6. เด็กชายจิรภัทร  ดัชถุยาวัตร
7. เด็กชายจิรศักดิ์  จงนอก
8. เด็กหญิงจุไรรัตน์  มาลีสิม
9. เด็กชายชินวัตร  ดัชถุยาวัตร
10. เด็กชายณัฐพงศ์  ดอกโศก
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอกโศก
12. เด็กชายธนกร  วิบูลย์อรรถ
13. เด็กหญิงธัญญา  วังนุราช
14. เด็กหญิงนันทิชา  เพียงทอง
15. เด็กชายปกรณ์  บุญเหมาะ
16. เด็กหญิงปอแก้ว  จันทร์เปรียง
17. เด็กหญิงปิยมาศ  ลอยเที่ยง
18. เด็กชายรัชนาท  ดัชถุยาวัตร
19. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เครือวงค์
20. เด็กหญิงลัดดา  วิบูลย์อรรถ
21. เด็กหญิงวรรณชยา  ภูมรา
22. เด็กชายศราวุธ  เพียงทอง
23. เด็กหญิงศศิวิมล  ตินทอง
24. เด็กหญิงศิลาวรรณ  คงงาม
25. เด็กชายศุภวิชญ์  เสือขำ
26. เด็กหญิงอนงค์วดี  วังนุราช
27. เด็กหญิงเจนจิรา  วิบูลย์อรรถ
28. เด็กชายเพชรอันดา  วิบูลย์อรรถ
29. เด็กหญิงเพ็ญภัค  บุตรลักษณ์
 
1. นางระหันต์  สร้อยนาก
2. นางพัชนี  ผมพันธ์
3. นางจันที  เบิกบาน
4. นางบุญลักษณ์  จุฬารี
5. นางสาวมัลลิกา  อินทบิน
6. นางสาววลีรัตน์  วงเวียน
7. นายศุภกร  สร้อยนาก