สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงณิชกานต์   สมานกล้า
2. เด็กหญิงรัศมี   แก้วลอย
3. เด็กหญิงวีรณัฐ   บุญคำภา
4. เด็กหญิงศราทิพย์   บุญสมาน
5. เด็กหญิงสุวิมล   ดีสุด
 
1. นางทองพูน  ผลเกิด
2. นางกุราธินันท์  พงศ์อินทรสุทธิ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกช  ทองโต
2. เด็กชายกุมภา  ธาตุนะ
3. เด็กชายนัทวุฒิ   เจิมทอง
4. เด็กชายภาม  สร้างดี
5. เด็กชายฤทธิชัย  หินซุย
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปัญญายงค์
 
1. นายรัตนศิลป์  ไชยพลงาม
2. นางเสาวคนธ์  สายแสงจันทร์
3. นางสาวพุทธชาติ   ภูเงิน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  คงทวี
2. เด็กชายธีรภัทร  สังข์ขาว
3. เด็กชายภูมิรพี  เมืองไทย
4. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สินสุพรรณ
5. เด็กชายเทียนชัย  แก้วนิ่ม
6. เด็กชายเรวัต  เย็นแย้ม
 
1. นายรัตนศิลป์  ไชยพลงาม
2. นายวัฒนา  กลีบแก้ว
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนาถ  คลายโศก
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กำลังมา
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  พอกทรัพย์
4. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยมา
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  ประคองดี
6. เด็กหญิงพรนัชชา  อึ้งกล้า
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  โต๊ะงาม
8. เด็กหญิงวิภาดา  พวงยี่โถ
9. เด็กหญิงสุรีรักษ์  คงทน
 
1. นายวัฒนา  กลีบแก้ว
2. นายรัตนศิลป์  ไชยพลงาม
3. นางดวงใจ  งามเชย