สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสันติ  มหาวงษ์
 
1. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.29 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกันตพงษ์  บุญยงค์
2. เด็กชายคมศักดิ์  ประจวบสุข
 
1. นางวันทนา  มะลิซ้อน
2. นางจันทร์เพ็ญ  รุ่งเรือง