สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงรดาวรรณ  บ่อไทย
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ยอดดี
3. เด็กหญิงอภิรินทร์  ศิริสุข
 
1. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม
2. นางวันทนา  มะลิซ้อน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสันติ  มหาวงษ์
 
1. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.29 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกันตพงษ์  บุญยงค์
2. เด็กชายคมศักดิ์  ประจวบสุข
 
1. นางวันทนา  มะลิซ้อน
2. นางจันทร์เพ็ญ  รุ่งเรือง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประจวบสุข
2. เด็กหญิงอทิตยา  ก้านอินทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  มะลิซ้อน
2. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายจีรภัทร  ระยาย้อย
2. เด็กชายภูริทัต  อินทร์สำราญ
3. เด็กชายสุริยา  ไชยชาญ
 
1. นายทวีศักดิ์  มะลิซ้อน
2. นางวันทนา  มะลิซ้อน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ระยาย้อย
2. เด็กหญิงหทัยชนก  บันเทิงใจ
3. เด็กหญิงอารยา  มาลาไลย์
 
1. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม
2. นางวันทนา  มะลิซ้อน