สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กชายพรเทพ  อินทร์งาม
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  ผลคำ
3. เด็กชายภูมินทร์  เพิ่มผล
 
1. นายบุญเลิศ  อินทร์งาม
2. นายเที่ยง  ทองแม้น
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 1. เด็กชายภูริภัทร  เพิ่มผล
2. เด็กหญิงสิริกูล  เทียมสกุล
3. เด็กหญิงอังคณา  ผลคำ
 
1. นางเสงี่ยม   โสดา
2. นางรัชนี  สาระไลย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์นรี  ชาวะหา
2. เด็กหญิงวิภาพร  โสดา
3. เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  สาแก้ว
 
1. นางเสงี่ยม   โสดา
2. นางรัชนี  สาระไลย์