สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  สนิทน้อย
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  ดวงใจ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เนินทอง
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
2. นางอัมพร  เจริญสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัชพล  จินพละ
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  สายราม
 
1. นางยศณีย์  ดีสุทธิ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงกฤติมา  คุชิตา
 
1. นางยศณีย์  ดีสุทธิ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิชาดา  วันโสภา
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กิ่งแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายราม
 
1. นางยศณีย์  ดีสุทธิ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  พันธมาศ
2. เด็กหญิงวรรณิกา  บัญชาเมฆ
 
1. นางนิรมล  แปลงทับ
2. นางศิริพร  ชาติมนตรี
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  อ่อนอก
3. เด็กหญิงญนันทพร  พุฒหอม
4. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญเสริม
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  พันธมาศ
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กิ่งแก้ว
2. นางสาวเฉลียว  คำมี
3. นางนิรมล  แปลงทับ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 1. เด็กชายภูมินทร์  อรุณโรจน์รุจี
2. เด็กชายสนธยา  วรรณไสย
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
2. นางสุวิมล  พุฒซ้อน