สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎา  สายราม
 
1. นางยศณีย์  ดีสุทธิ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤติมา  คุชิตา
 
1. นางยศณีย์  ดีสุทธิ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สะเถียรรัมย์
 
1. นางยศณีย์  ดีสุทธิ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรรษวัฒน์  บัวทอง
2. เด็กชายวัชรินทร์  คุชิตา
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
2. นางสุวิมล  พุฒซ้อน
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.33 เงิน 11 1. เด็กชายกฤชเทพ  อินจร
2. เด็กชายเดชณรงค์  แก้วโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
2. นางสุวิมล  พุฒซ้อน
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงอภิฤดี  ทองบุตร
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
2. นางสุวิมล  พุฒซ้อน
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 12 1. เด็กชายอภิชาติ  พุฒหอม
2. เด็กชายโอภาส  มะเหษี
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
2. นางสุวิมล  พุฒซ้อน
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายสุริยา  นานกระโทก
 
1. นางสาวเฉลียว  คำมี