สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติพร  กุตัน
2. เด็กหญิงพรรณธริกา  บุญกล้า
3. เด็กหญิงเอมมิกา  เลิศล้ำ
 
1. นางช่อพิกุล  พันธ์ศรี
2. นางนิรมล  แปลงทับ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สารพันธ์
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนภสร  วุฒิยาสาร
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม