สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์มูล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วก่อง
 
1. นางเจียมรัตน์  เจริญชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายโพธิ  เชื้อนาข่า
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สังขวัตร
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงสมฤดี  บุญสุข
 
1. นางสาวคัทลิยา  มณีโรจน์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายศุภณัฐ  สหุนันต์
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรพล  บุญทอง
3. เด็กชายภูวนาฎ  จันทะปลาขาว
4. เด็กชายมารวย  วุฒิยา
5. เด็กชายสุวรรณภูมิ  บุญล้อม
6. เด็กชายอภิยุทธ  สหุนันต์
7. เด็กชายอภิรักดิ์  ช่องงาม
 
1. นางเจียมรัตน์  เจริญชัย
2. นางอัมภวรรณ์  สดับสาร
3. นางสาวประไพพักตร์  คำมาก