สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์มูล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วก่อง
 
1. นางเจียมรัตน์  เจริญชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายโพธิ  เชื้อนาข่า
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สังขวัตร
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ไชยโย
2. เด็กชายธนา  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงสไบแพร  ธรรมอินทร์
 
1. นางเจียมรัตน์  เจริญชัย
2. นายสุริยา  เบิกบาน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันยธรณ์  แสนบุญ
 
1. นายเกียรติบรรลือ  คงดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรมาศ  สุธรรม
 
1. นางเจียมรัตน์  เจริญชัย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงสมฤดี  บุญสุข
 
1. นางสาวคัทลิยา  มณีโรจน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายอรรถกร  หางสลัด
2. เด็กหญิงอวิกา  โถน้อย
 
1. นางสาวคัทลิยา  มณีโรจน์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายศุภณัฐ  สหุนันต์
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรพล  บุญทอง
3. เด็กชายภูวนาฎ  จันทะปลาขาว
4. เด็กชายมารวย  วุฒิยา
5. เด็กชายสุวรรณภูมิ  บุญล้อม
6. เด็กชายอภิยุทธ  สหุนันต์
7. เด็กชายอภิรักดิ์  ช่องงาม
 
1. นางเจียมรัตน์  เจริญชัย
2. นางอัมภวรรณ์  สดับสาร
3. นางสาวประไพพักตร์  คำมาก