สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาบแก้ว
2. เด็กหญิงบุษยา  เยาวลักษณ์
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วหล่อน
4. เด็กหญิงวรรณิษา  มีแก้ว
5. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  สุขทอง
6. เด็กหญิงศรินยา  เกิดพุ่ม
7. เด็กหญิงอภิญญา  เพิ่มมี
8. เด็กหญิงเกศินี  เกิดพุ่ม
9. เด็กหญิงเยาวพา  สุขกัลยา
10. เด็กหญิงเยาวพา  สาลีทอง
 
1. นางสาวพุฒินาท  สุขเสริม
2. นางประทุม  ดวงเกต
3. นายไพบูรณ์  เมินขุนทด
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณิษา  มีแก้ว
2. เด็กหญิงอนิตตา  หวังอยู่
 
1. นายศักดิ์  พระจันทร์
2. นางชาลิสา  ซ่อมทอง