สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  พรมวงษ์
 
1. นางวารี  ชมโพธิ์สอน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.666 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   พรมลี
2. เด็กหญิงตะวันรัตน์   จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   ยุงเจริญ
 
1. นางการณิก  วรรณุปถัมภ์
2. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กาญจนรัตนา
2. เด็กหญิงเขมมิกา  มีเรือง
3. เด็กชายเฉลิมวงษ์  ชัยมา
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
2. นางการณิก  วรรณุปถัมภ์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชูศักดิ์   คิดยาว
2. เด็กชายยุทธนา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงศศิธร   สองพิมพ์
 
1. นางการณิก  วรรณุปถัมภ์
2. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ