สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายทรงกรต  สายเดียว
 
1. นางมุกศรี  วรพุฒิพงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  เกษรบัว
2. เด็กหญิงรุจิกร  คิดโสดา
3. เด็กหญิงรุจิรา  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนวัน
5. เด็กหญิงเตือนใจ  สุรินทร์งาม
 
1. นางมุกศรี  วรพุฒิพงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยืนยง
2. เด็กหญิงผริตา  สังเกตกิจ
3. เด็กหญิงวันรัชดา  นาคสุข
4. เด็กหญิงแพรไหม  อวนศรี
5. เด็กหญิงไพลิน  พละวัตร
 
1. นางมุกศรี  วรพุฒิพงษ์