สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นยืน
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สายวิเศษ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  อุส่าห์ดี
3. เด็กหญิงลลิตา  อุส่าห์ดี
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นางสาววาริสสรา  เดชแก้ว
 
1. นางลักขณา  หนักไหล่
2. นางเสาวนีย์  สวยรูป