สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. นางสาวกัลยา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงกัลยา  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงกาญจนา  เครือวัลย์
4. เด็กหญิงจิตราพร  อุส่าห์ดี
5. เด็กหญิงสุนิตา  โสทมาต
 
1. นางเสาวนีย์  สวยรูป
2. นางลักขณา  หนักไหล่
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. นายหิรัญ  มุมทอง
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายวิเศษ
2. เด็กหญิงพลอยชนก  แสนเสน่ห์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เครือวัลย์
 
1. นางบุปผา  แก้วใส