สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภา  อุส่าห์ดี
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณัฐสุดา  พิศิลป์
 
1. นางสาวสว่าง  เจือจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชิญชนก  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงสุจิรา  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวสว่าง  เจือจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวรุ่งนภา  เครือวัลย์
2. นางสาวเยาวภา  อินทร์เหลา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางสังวาลย์  หาสุข