สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณา  แช่มช้อย
 
1. นางวิไล  โพธิสาร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชไมพร  พันธุ์ศิริ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทโสภา
3. เด็กหญิงปภาดา  ดวงภาค
4. เด็กหญิงสุจนันท์  จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงสุชานันท์  สายส่อ
 
1. นางมนทิรา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางวิไล  โพธิสาร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นะราชรัมย์
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งวารี  พุดชวา
 
1. นางสุมาลี  เทศแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมลิษา  สว่างวงษ์
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ชาญรอบ
 
1. นางมนทิรา  ประทีป ณ ถลาง
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรนันท์  กองทุน
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุตรพราว
2. เด็กชายณัฐกร  ฤกษ์ไชย
3. เด็กชายศิริวัต  แก้รัมย์
 
1. นางอำนวย  นามมุงคุณ
2. นางสาวพัฒชรา  อยู่เสน