สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชยา  สายส่อ
 
1. นางสุมาลี  เทศแก้ว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายภูวเรศ  ชื่อมี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พุดชวา
3. เด็กหญิงอินทิรา  จริตรัมย์
 
1. นางวิไล  โพธิสาร
2. นางสาวพัฒชรา  อยู่เสน
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 8 1. เด็กชายนรินทร  ไชยมา
 
1. นางอำนวย  นามมุงคุณ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายมีชัย  ปลื้มกมล
2. เด็กชายสกล  ดวงใหญ่
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  รอบคอบ
 
1. นางสาวพัฒชรา  อยู่เสน
2. นางอำนวย  นามมุงคุณ