สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนกร  บุญมานนท์
 
1. นางสาวสถิตย์ภรณ์  พูนแสง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ผดาเวช
2. เด็กชายวิชญะภูมิ  สายกลิ่น
 
1. นางวิไล  โพธิสาร
2. นางสาวณัฐฐาพร  อุทัยรัมย์