สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาชนา  พันธะมา
2. เด็กหญิงสุมณฑา  ดีอยู่
3. เด็กหญิงสุวรรณี  พลสีลา
4. เด็กหญิงอนุสรา  โอษฐงาม
5. เด็กหญิงอรัญญา  สำนักนิตย์
 
1. นายบุญถิน  เหลาคำ
2. นายเสถียน  พรมเวียง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสรา  เกตุชาลี
 
1. นางสาวจรียา  มณฑิราช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พิทัศน์
 
1. นางสาวจรียา  มณฑิราช
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  อินงาม
2. เด็กหญิงรัชฎา  แสงงาม
3. เด็กชายวรชิต  สำนักนิตย์
4. เด็กชายสิทธิพร  แก้วย้อย
5. เด็กชายสุรศักดิ์  พลสีลา
 
1. นายราเชนทร์   แสงงาม
2. นายชินโชติ  ศรีบุญญะกุล
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  เชิดนาม
 
1. นางอำภา  หม้อทอง